Vivek Gnanasekaran
Photographer
Vivek Gnanasekaran Photography
Chennai
+914433256498
Services

Wedding photography

₹ 45,000-90,000

for full day

Story photography

₹ 45,000-90,000

Photobook

₹ 10,000-15,000

Studio photography

₹ 10,000-15,000

per hour

Non-studio photography

₹ 20,000-25,000

per hour

Photography of an object

₹ 3,000-5,000

per object